Myslet zdravotnictví jinak

Základními principy Nového zdravotnictví je individuální odpovědnost, rovná soutěž, působení nabídky a poptávky a vymahatelnost práva, neboli hodnoty a principy všem dobře známé z ostatních oblastí lidské činnosti.

Všeobecné zdravotní pojištění

Pojištění nabízejí soukromé zdravotní pojišťovny, orientované na tvorbu zisku či nikoli, avšak vždy plně odpovědné za své hospodaření. Každý občan má povinnost se u některé z nich pojistit. Nárok pojištěnce určuje v obecných tezích zákon a jeho přesné hranice se vytvářejí jednotlivými rozhodnutími o úhradě zdravotní péče. V případě sporu mezi pojištěncem a pojišťovnou rozhoduje soud.

Více pdf, 43 kB

Příspěvek státu na pojistné

Všeobecnou dostupnost zdravotního pojištění zajišťuje systém státních příspěvků na pojistné, který zohledňuje rozdílné zdravotní riziko jednotlivých občanů. Stát posílá tyto příspěvky přímo zdravotním pojišťovnám. Významná část ceny pojištění však zůstává zodpovědností jednotlivců. Sociálně slabým občanům pomáhá s placením pojistného stát, a to k tomu určenými sociálními dávkami.

Více pdf, 42 kB

Systém vyrovnávání rizik

Zájemce o pojištění nemůže pojišťovna odmítnout. Systém rizikově oceněných veřejných příspěvků zajišťuje, že se pojišťovny nemusí podbízet mladým a zdravým jednotlivcům, ale mohou se zaměřovat i na staré a nemocné klienty.

Řízená soutěž

Soutěž mezi pojišťovnami probíhá v několika úrovních: v rovině režijních nákladů a klientských služeb, v rovině nabídky pojistných plánů a v rovině smluvních vztahů se zdravotnickými zařízeními. Pojišťovny nabízejí pojistné plány, které motivují pojištěnce nečerpat pouze léčebné služby, ale věnovat se prevenci a snižovat riziko závažných onemocnění. Tyto služby jsou nedílnou součástí všech pojistných plánů. Nic pojišťovnám nebrání, aby hradily z pojistného i metody alternativní medicíny, a služby spojené s udržováním zdraví, pokud je o ně zájem a mají prokazatelný efekt. O vybrané pojistné tedy soutěží nejen poskytovatelé léčebných služeb, ale i poskytovatelé pomáhající klientům starat se o své zdraví. Ušetřené prostředky mohou pojišťovny v různých podobách vracet svým klientům nebo za stejně vysoké pojistné nabízet širší pojistné krytí.

Více pdf, 49 kB

Pojistné plány

Při uzavírání smluv pojišťovny dávají přednost těm poskytovatelům, kteří při stejných nákladech dosahují lepších výsledků. Údaje o výsledcích poskytovatelů jsou veřejně dostupné. Z pohledu občanů se Nové zdravotnictví jeví jako široká nabídka vzájemně si konkurujících pojistných plánů, mezi kterými si mohou vybírat. Ti občané, kteří považují základní pojištění za nedostatečné, si vyberou plán se širší nabídkou, pokud jsou ochotni za něj zaplatit vyšší cenu. Role státu se omezuje na zdokonalování legislativního rámce a vymáhání práva.

Více pdf, 43 kB

Odpovědnost jednotlivce

Jako každá jiná oblast lidských aktivit i Nové zdravotnictví vychází z určitých hodnot a je založeno na určitých obecných principech. Pro Nové zdravotnictví je důležitý princip solidarity (naplňovaný veřejnými příspěvky na zdravotní pojištění) stejně jako princip osobní zodpovědnosti za zdraví a princip svobody volby.  Nové zdravotnictví uznává jedinečnost jednotlivců a jejich zdravotních potřeb. Uznává schopnost člověka o těchto potřebách informovaně rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí.

Výsledky poskytovatelů

Občané mají právo vědět, jaké služby čerpají. V současné době přesné údaje o cenách a výsledcích různých zdravotních intervencí ze strany různých poskytovatelů, v různých regionech a pro různé skupiny obyvatel (staří/mladí, bohatí/chudí, muži/ženy atd.) neznáme. Dostupnost těchto informací již dnes předpokládá směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.

Více pdf, 51 kB

Nadstandard

Každý by byl nejraději, aby byly všeobecně dostupné všechny myslitelné preventivní i léčebné zdravotní služby. To pochopitelně nelze, neboť některé z nich jsou velmi drahé. Pro občany, kteří jsou ochotni věnovat zdraví a léčení více úsilí a finančních prostředků než ostatní, by ale měly existovat takové podmínky, aby mohli v tomto směru projevit iniciativu. Nyní cosi za své peněžní odvody dostáváme, ale naše možnosti dostávat více či ve vyšší kvalitě, jsou omezené. V Novém zdravotnictví je široká nabídka v podobě různých produktů zdravotního pojištění automatická.

Chci se zapojit